Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie wykazać w trakcie rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Konieczne jest także wykazanie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie gdy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednej strony o ustalenie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zwykle najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, ale może także zaistnieć w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Istotna jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie działania rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie osobno. W zakresie porozumienia prawnik może dopisać dopełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i porównywalnej, lecz niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie stworzyć wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych przypadkach można ubiegać się o całkowite pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, kiedy użyte uprzednio łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub gdy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok