Testament

Sporządzenie testamentu służy oddaniu własnego majątku po śmierci. Testament to dokument, w jakim spisuje się takie osoby, jakie dostaną spadek. Aby testament był pełnoprawny musi spełniać parę kryteriów zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca przygotować testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i przygotować go osobiście przy pełnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w dniu otwarcia spadku, to jest po zgonie testatora. Przed tym oddanie majątku na podstawie testamentu jest niewykonalne. Według prawa testator ma prawo zapisać testament w trzech formach, ale według każdej z nich należy spełniać konkretne warunki.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi zapisać pełną treść testamentu odręcznie i uzupełnić go datą i podpisem. Tak samo niezbędne jest, aby z zapisu wynikało, komu przepisany zostanie majątek i w jakiej części, jeśli na przykład zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W tej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje z reguły jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zadba o poprawność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są często podważane, gdy dochodzi do sporów pomiędzy spadkobiercami. Przygotowanie testamentu u notariusza daje pewność, że testament będzie prawidłowy . Przygotowuje się go w towarzystwie dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz zostawiają podpisy poświadczające przygotowanie testamentu. Innym dowodem jest także protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Tyczy się to sytuacji szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może zostać przekazany w jednoczesnej obecności 3 świadków i musi zostać spisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament będzie nieprawomocny jeśli testator sporządzi go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie będzie stworzony świadomie i z własnowolnie. Co więcej testament zawiera wolę tylko jednej osoby, więc nie może zostać spisany przykładowo przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko podejrzewa, że testator oświadcza wolę pod przymusem albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że spisany u notariusza dokument jest zgodny według prawa i pełnomocny, znajdujemy również inne korzyści płynące ze spisania testamentu u notariusza.

Dzięki asyście notariusza spisanie testamentu nie powinno być skomplikowane, a do tego jego zapisy będą zrozumiałe i nie pozostawią wątpliwości pod względem woli testatora. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do podważenia w momencie sporów pomiędzy spadkobiercami i osobami trzecimi, jakie nie zostaną uwzględnione w testamencie.

Co więcej, warto pamiętać, że wszystkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają jedynie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis się zniszczy albo zgubi, bez większych trudności można odebrać następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza umożliwia także zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a informacja o tym, że konkretna osoba spisała testament jest ukryta do jej śmierci. Rejestr właściwie pomaga zlokalizować miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest darmowy, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, aby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Najważniejszym testamentem jest ten sporządzony jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W najnowszym testamencie sporządzonym u notariusza, wskazuje się odwołanie poprzedniego. Jeżeli nie będzie tego wskazania aktualny testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok