Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich obiektach biogaz może być głównym źródłem energii?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości organiczne są zasadniczym źródłem do wytwarzania energii. W efekcie udaje się znormalizować osady ściekowe, zaś oczyszczalnia w ogóle nie musi korzystać z kolejnych źródeł napięcia. Naloty ściekowe są wytworami ubocznymi, powstającymi w wyniku procesu czyszczenia ścieków. Fermentacja ma miejsce w osobnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega erozji biologicznej przy udziale bakterii metanowych. Dzięki temu uzyskuje się właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach nieczystości lokalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się bezpośrednio do atmosfery, robiąc w niej negatywne zmiany, m. in. unicestwiając powłokę ozonową Ziemi. Niesłychanie ważne jest, ażeby go „wyławiać”, gdyż zbyt wysokie skupienie metanu wymieszanego z powietrzem jest ryzykowne oraz – po prostu – grozi wybuchem. Doskonałym środkiem na rozwiązanie owego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to uczynić na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszym przypadku kompletną materię odpadową trzeba przewiercić na wylot, a w odwiertach zamontować rury przekłuwane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Zagrożenie jest naprawdę wykluczane, lecz ów układ posiada jeden poważny minus: gazu uwalniającego się z wysypiska wcale nie można przy użyciu żadnej techniki zagospodarować. Cały jest spalany przez pochodnie. Z tego powodu efektywniejszą strategią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest delikatnie zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność składowiska odpadów opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie także wykorzystują metody wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z resztek po produkcji wiejskiej albo fekaliów zwierząt gospodarskich.

Korzyści użytkowania instalacji biogazowych

Oprócz eliminacji uwalniania do atmosfery toksyn, atutów ze stosowania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego im więcej zainteresowanych będzie z niego korzystało, tym słabsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w czasie ich rozpalania wytwarzają się niebezpieczne związki). Jego własnością jest zmienianie klasy obornika (powstaje tzw. poferment, zatem przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą zawartość „szkodliwych” bakterii oraz jest wolna od chwastów), zdolność do utrzymania stanu równowagi torfu w ziemi i redukcja patogenów (w efekcie higienizacji). Co istotne, dzięki wykorzystaniu biogazu, spada o około 80% intensywność odorów, zaś wody naziemne oraz gruntowe udaje się w znacznym stopniu „uchronić” od zabrudzeń.

Postanowienie: Stawianie biogazowni

Postawienie instalacji biogazowej dobrze byłoby zlecić firmie, która posiada duże doświadczenie oraz właściwe uprawnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która świadczy takie usługi, jak: planowanie budowy gazowych, ich budowę, instalację oraz dozór, rekultywację rejonów zielonych, planowanie i wzniesienie kompleksów odgazowania wysypisk odpadków, zamontowanie całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do jego odsysania i montaż generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma wysokiej klasy sprzętem, np. taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt zbudowania biogazowni jest uzależniony od sporej ilości czynników, m.in. od usytuowania, rodzaju składnika, który będzie w niej przerabiany bądź sumy dofinansowania. Przeciętny wydatek wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja zwróci się w przeciągu 3 lat. Jeśli chodzi o skromniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, wówczas wydatek wynosi koło 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Wkład zwraca się w blisko 5 lat. Warto pamiętać, iż biogaz kwalifikuje się do jednego z niezmiernie stabilnych materiałów energetycznych. Tok fermentacji masy organicznej jest mechanizmem nieustannym, co znaczy, iż występuje przez pełen rok. Instalacja biogazowa może wtedy nie tylko się zwrócić, lecz dodatkowo zapewniać wysokie przychody. Jest to zależne od czasu pozostawania w biogazowni biomasy, powierzchni zasobników czy poziomu wykorzystania powstałego ciepła.

Jaki rejon nadaje się pod instalację na biogaz?

W pierwszej kolejności ten, do którego przedsiębiorca ma prawo (ma umowę własności bądź dzierżawy), ma minimum 2-3 ha oraz nie ma kształtu podłużnego, wąskiego czworokąta. Przed opracowaniem instalacji należy rozejrzeć się, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się zdobyć ościennych pól (przydadzą się do modernizacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi krokami są: skontrolowanie szkicu zagospodarowania przestrzennego, miejsca biogazowni względem różnych zabudowań, m in. budynków, umiejscowienia sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu i odległości od zasobu substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem i wykorzystywaniem biogazu, kliknij w ten odsyłacz – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok