Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne włącza się do zasadniczych dokumentów urzędowych, dzięki którym wyraźnie zostaje stwierdzona czynność prawna. Tworzy się je wówczas, kiedy niewątpliwie domagają się tego akty prawne bądź jeśli dwie osoby objawiają taką wolę. Od tychże dwóch składników uzależniona jest sama forma danego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w kilku przypadkach:

 • Jeżeli osoba wcale nie umiejąca czytać wniesie oświadczenie woli na piśmie
 • W sprawie umowy wiążącej do przeniesienia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, którą zawiera się w celu spełnienia trwającego już wcześniej zobowiązania do przekazania własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy zawieranej w celu przedłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przejścia upoważnienia wieczystego użytkowania i umowa przenosząca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej darczyńcą w trakcie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy dotyczącej działu spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa poprzez następnego dziedzica prawnego i anulowanie tego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W formie dokumentu notarialnego mogą zostać spisane także testamenty – a mianowicie zarządzania dorobkiem przed śmiercią, lecz nie jest to bezwzględnie egzekwowane przez kodeksy prawne – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące jeśli Spadkodawcy nie są w stanie w świadomy sposób sformułować swojej woli czy podjąć decyzji oraz swobodnie przejawić woli. Dzieje się tak również, gdy powstają poszlaki, żeby Spadkobiercy sporządzili testament określonej zawartości albo rozporządzili swoim kapitałem pod wpływem pogróżek Oryginały wszystkich dokumentów notarialnych są składowane w u notariusza i tam muszą być przechowywane. Stronom i innym upoważnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą moc prawną jak pierwowzór. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być rzetelnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczęcią i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać następujące warunki:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Spojone wszystkie strony w jedną całość
 • Którakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być zintegrowany pieczątką

Opłaty notarialne – taksa notarialna, podatek i in.

Którakolwiek pobierana przez notariusza należność jest wyznaczana przez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może otrzymywać zawyżonej należności od Klientów, gdyż jest funkcjonariuszem społecznym i bezustannie musi pracować w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego podstawowych czynności ustawodawczych przynależy sporządzanie aktów notarialnych, potwierdzeń spadkobrania, świadectw (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w wyznaczonym miejscu), wypisywanie raportów (np. spółek), wręczanie oświadczeń, przyjmowanie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów np. testamentów, sporządzanie protestów weksli i czeków, tworzenie wzorców aktów, świadectw oraz pozostałych dokumentów. Należności notarialne można rozbić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, a mianowicie wartość obiektu czynności prawnej oraz procent od nadwyżki. Innymi słowy, maksymalna wysokość kwoty, którą pobiera notariusz za uskutecznienie danej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, wyżej niż 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, natomiast w przypadku czynności wykonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Dokładny cennik innych opłat notarialnych – wysokości opłat sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod linkiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok