Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w naszym kraju i za granicą bardzo powszechne, o czym rozstrzyga ich bezproblemowa dostępność, liczba i samodzielny proces odtwarzania za pomocą bezpośrednich procesów środowiskowych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • energia geotermalna
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • hydroenergetyka
 • kinetyczna
 • energia z materii organicznej

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę pozyskać dwie odmiany energii – cieplną i elektryczną. Ponadto możemy zastosować ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części składowe, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające podczas różnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, mączka, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające podczas filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej i biogaz (więc te półwyroby i komponenty, które uprzednio powstały w 100% z biomasy). Powinniśmy mieć na uwadze, że biogaz jest produkowany też samoczynnie w wyniku rozkładania się masy organicznej. Ze względu na rodzaj podłoża, jakie jest użytkowane przy korzystnej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, np. osad ściekowy
 • źródła wypływające z sektora spożywczego, m. in. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, przykładowo obornik
 • źródła płynące z produkcji roślinnej, m. in. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Każda instalacja oddana do wytwarzania biogazu ma odmienną konstrukcję jeśli chodzi o użyty surowiec. W sposób ogólny jednakże można wypunktować najistotniejsze jej elementy, bez jakich nie byłaby w stanie działać: maszyna do pierwotnej obróbki biomasy, komora (przeznaczona do fermentacji surowca), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze projektowania oraz montażu instalacji biogazowych pozytywną opinią w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma własną pracownię, gdzie przygotowuje się kompletną dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, lub bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (a zatem biogazie).

Decydującymi jego składnikami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do innych składników należy, m.in. azot (do 7,5%). Metan łatwo się zapala, a w wyższym stężeniu – wybuchowy. Dlatego efektywnym zabiegiem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona przyrody (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa właściwego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia właściwie nie są tym samym. Pierwsza struktura jest wykorzystywana wyłącznie do wytwarzania biogazu, druga – do otrzymywania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania jest jednym z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa podstawowe sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które polega na wywierceniu w bryłach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Dalej układa się w nich rury z otworami – wewnątrz nich będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez oddzielne pochodnie do spalania biogazu, a skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Z wykorzystaniem tej metodzie trujące gazy nie są wydzielane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na zastosowaniu identycznej struktury, jednak rozbieżnością jest przyczepienie jej do kanałów gazowych z komponentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz wysysany jest ze składowiska odpadów w „spokojniejszy” sposób. Poza tym przykrywa się je warstwą glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. By zyskać maksymalną szczelność, osadza się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pośrednictwem odgazowania aktywnego wykorzystuje się głównie do generowania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą specjaliści z firmy Wagra, którzy posiadają przydatną wiedzę oraz kompetencje w opracowywaniu oraz tworzeniu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość odnaleźć takie usługi, jak:

 • budowa kompleksowych układów, pozwalających odgazować odpadki publiczne
 • odgazowanie składowisk odpadów za pośrednictwem systemu biernego
 • budowa instalacji do modyfikowania i filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montowanie maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w dowolnej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie przeprowadzić początkową analizę co do opłacalności kompletnej inwestycji. Dodatkowo mamy możliwość poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, dozór, renowację oraz serwis konkretnych urządzeń.

Jeśli planujesz wiedzieć więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, ten link przeniesie Cię na przydatną stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok