POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy takie wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient odbiera kompletny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o założone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów i przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki takim pomiarom można usunąć ryzyko przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się też wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
pionowości w celu określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w czasie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wskazującą poprawność wykonania albo stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się wytrzymałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy też prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok