Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, dlatego że praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z wielorakich działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, gdzie przebiega granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zostać zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK, a materiały przekazane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Następnie odbywa się wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, sporządzony jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych przygotowuje tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia części planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych potrzebnych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po ich wybudowaniu. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera wyniki wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub możliwych odstępstwach. Sporządza ją jedynie geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok